Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileşte axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale României în domeniul resurselor umane în vederea implementării asistenţei financiare a Uniunii Europene prin Fondul Social European , în cadrul Obiectivului “Convergenţă”, pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Elaborat în contextul Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 , POS DRU este uninstrument important în sprijinirea dezvoltării economice şi a schimbărilor structurale. Maimult, investiţiile în capitalul uman vor completa şi vor conferi sustenabilitate pe termen lung creşterii productivităţii. O forţă de muncă înalt calificată, cu un nivel de educaţie ridicat, având capacitatea de a se adapta noilor tehnologii şi nevoilor în schimbare ale pieţelor, esteesenţială pentru o economie dinamică şi competitivă. România va promova politici de piaţăactive pentru creşterea adaptabilităţii şi flexibilităţii forţei sale de muncă şi va investi înservicii pentru dezvoltarea capacităţii productive a acesteia. Se urmăreşte astfel obţinerea unei rate de participare cât mai ridicate pe piaţa muncii, ca fundament al unei economiicompetitive.

Obiectivele şi scopul activităţilor POS au fost stabilite pe baza analizei dezvoltăriiresurselor umane în România şi au fost definite în concordanţă cu următoarele documente:

− Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare a Forţei de Muncă (JAP);
− Planul Naţional pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2004 – 2005;
− Memorandumul Comun privind Incluziunea Socială (JIM);
− Strategia Naţională privind Ocuparea Forţei de Muncă 2005-2010;
− Liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocupare;
− Programul Economic de Preaderare 2005;
− Strategia pe termen scurt şi mediu privind formarea profesională continuă 2005–2010;
− Strategia Naţională privind incluziunea socială a tinerilor peste 18 ani carepărăsesc sistemul de protecţie a copilului 2006-2008;
− Strategia Guvernului pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 2001;
− Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelorcu dizabilităţi 2006-2013 - “Şanse egale pentru persoane cu dizabilităţi – către osocietate fără discriminare“;
− Strategia Naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.− Strategia pentru descentralizarea învăţământului (proiect în dezbatere);
− Liniele Strategice privind Educaţia 2005-2008.Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creştereacompetitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare petot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care săconducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 900.000 persoane.

Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel:

− Creşterea nivelului de educaţie şi de pregătire profesională a capitalului uman;
− Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de educaţie;
− Promovarea culturii antreprenoriale;
− Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
− Dezvoltarea unei pieţe de muncă cuprinzătoare, flexibilă şi modernă;
− Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonelerurale;
− Îmbunătăţirea serviciului public de ocupare;
− Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este structurat pe 7 Axe Prioritare, respectiv:

Axa Prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Axa Prioritară 2: Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

Axa Prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor 

Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 

Axa Prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare 

Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale 

Axa Prioritară 7: Asistenţă tehnică; 

sursa Buletin Informativ Inforegio

Informaţii în completare