La data de 12 iulie 2007, Comisia Europeană a aprobat programul operaţional pentru România pentru perioada 2007-2013 cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), denumit „Programul Operaţional - Transport” (POS-T). Bugetul total al programului este de aproximativ 5,7 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridică la 4,56 miliarde de euro (aproximativ 23% din totalul fondurilor europene investite în România în cadrul politicii de coeziune 2007-2013).

Obiectivul investiţiei UE

Obiectivul principal în sectorul transporturilor este acela de a oferi o infrastructură dezvoltată în mod adecvat, modernă şi durabilă, întreţinută în mod corespunzător, care să faciliteze o circulaţie sigură şi eficientă a persoanelor şi a bunurilor la nivel naţional şi european şi care să contribuie în mod pozitiv şi semnificativ la dezvoltarea economică a României.

România are nevoie de legături cu celelalte state europene. De asemenea, costurile ridicate din domeniul transporturilor se datorează lipsei unei infrastructuri corespunzătoare şi/sau unei infrastructuri în stare precară pe teritoriul României. Acest program urmăreşte reducerea perioadelor de călătorie şi astfel a costurilor pentru a ajunge în zone izolate ale României, precum şi asigurarea unor legături adecvate cu restul Europei prin intermediul principalelor axe ale reţelelor transeuropene (TEN-T).

Impactul preconizat al investiţiei

La nivel global, strategia de ansamblu din domeniul transporturilor este pusă în practică prin intermediul unor obiective generale şi a unor obiective specifice. Obiectivele generale se referă la transpunerea în legislaţia românească a legislaţiei europene din domeniul transporturilor, precum şi la asistenţa tehnică destinată gestionării şi punerii în aplicare a sistemelor, iar obiectivele specifice se referă la investiţia efectivă în infrastructura de transport (în special proiectele TEN-T prioritare).

Aceste obiective se vor realiza într-o manieră compatibilă cu dezvoltarea durabilă şi care ţine cont de problema schimbărilor climatice. Dezvoltarea reţelei româneşti TEN-T va avea un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea emisiilor de CO2 generate de mijloacele de transport. Aceasta se va realiza în special în cazul infrastructurii rutiere, având în vedere faptul că sporirea capacităţii acesteia va conduce la degajarea circulaţiei şi la reducerea timpului de călătorie, contribuind în acest fel la reducerea emisiilor de CO2. De asemenea, programul favorizează tipurile de transport care sunt cel mai puţin dăunătoare pentru mediu, cum ar fi transportul feroviar, transportul intermodal şi transportul fluvial intern, şi doreşte să menţină, chiar să îmbunătăţească, cota de piaţă pe care o deţin aceste tipuri de transport în prezent. Se va acorda atenţie surselor regenerabile de energie pentru a putea reduce impactul consumului de energie asupra mediului.

Axe prioritare

Pentru a atinge obiectivele POS-T, se propune alocarea în domeniul transporturilor a fondurilor UE şi a fondurilor de stat corespunzătoare pentru punerea în aplicare a următoarelor axe prioritare:

Axa prioritarã 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul realizării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE

Această axă prioritară urmăreşte sporirea coeziunii teritoriale dintre România şi statele membre ale UE prin reducerea semnificativă a timpului de călătorie, îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii transportului către principalele destinaţii, pe plan intern, cât şi la nivel european, atât pentru călători, cât şi pentru mărfuri, alături de axele prioritare TEN-T nr. 7, 18 şi 22.

Acest obiectiv va fi atins prin extinderea şi modernizarea autostrăzilor şi căilor ferate, precum şi a infrastructurii transportului naval, în scopul creşterii calităţii, eficienţei şi vitezei serviciilor de transport, door-to-door, şi sporirii volumelor de mărfuri şi a traficului de călători din estul către vestul României.

Axa prioritarã 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport

Această axă prioritară vizează modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, feroviar, naval şi aerian din cadrul reţelei naţionale în afara axelor prioritare TEN-T şi promovează un echilibru adecvat între tipurile de transport.

Obiectivul acesteia este creşterea traficului de călători şi de mărfuri, caracterizat de un nivel mai ridicat de siguranţă, o mai mare viteză şi calitate a serviciilor, inclusiv interoperabilitatea feroviară, în contextul obiectivului politicii de coeziune de dezvoltare a legăturilor secundare dintre reţele.

Axa prioritarã 3: Modernizarea sectorului de transport în scopul asigurării unei protecţii sporite a mediului, a sănătăţii umane şi îmbunătăţirii siguranţei pasagerilor

Această axă prioritară urmăreşte punerea în aplicare a principiilor dezvoltării durabile în sectorul transporturilor din România, în conformitate cu concluziile Consiliului European de la Cardiff din 1998 şi Strategia europeană pentru dezvoltare durabilă (Gothenburg, 2001). Aceasta va încuraja sporirea nivelului de siguranţă, minimalizarea efectelor adverse asupra mediului, precum şi transportul intermodal şi combinat.

Axa prioritarã 4: Asistenţă tehnică

Punerea în aplicare în mod adecvat a instrumentelor structurale necesită sprijin instituţional şi consolidarea capacităţii administrative în decursul următorilor ani. Acest sprijin va consta în angajarea de personal suplimentar şi formarea acestuia atât cu privire la sarcinile administrative, cât şi la aspectele tehnice ale gestionării proiectelor din domeniul transporturilor pentru Ministerul Transporturilor şi pentru celelalte instituţii beneficiare. Se va promova, de asemenea, înţelegerea şi aprecierea rolului şi obiectivului contribuţiei UE la dezvoltarea infrastructurii de transport din România.

sursa Buletin Informativ Inforegio

Informaţii în completare