La 12 iulie 2007, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional pentru România finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru perioada 2007-2013, denumit Program Operaţional „Creşterea competitivităţii economice”. Bugetul total al programului este de aproximativ 3 miliarde de euro iar asistenţa comunitară se ridică la 2,5 miliarde de euro (aproximativ 12,7% din totalul fondurilor UE investite în România în cadrul politicii de coeziune 2007-2013).

Obiectivul investiţiei UE

Obiectivul general îl constituie creşterea productivităţii societăţilor româneşti în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea disparităţilor comparativ cu productivitatea medie a Uniunii Europene. Ţinta o reprezintă o creştere anuală medie a PIB per salariat de aproximativ 5,5%. Aceasta va permite României să atingă aproximativ 55% din productivitatea medie a UE până în 2015.

Obiective specifice:

Consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania. Elementul cheie al acestui obiectiv specific este sprijinirea modernizarii si inovarii intreprinderilor existente si crearea unora noi, in special IMM-uri in sectoarele productive si al serviciilor pentru afaceri. Cresterea in valoare si in calitate a echipamentelor de productie bazata pe extinderea si modernizarea acestora, inovarea proceselor de productie si sprijinirea adoptarii standardelor internationale, conduc si sprijina dezvoltarea gamei de produse. De asemenea, cresterea ofertei de consultanta specializata si sprijinul internationalizarii contribuie la procesul de crestere a cotei de piata.

Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii intreprinderilor. Elementul cheie al acestui obiectiv specific este crearea unui cadru favorabil dezvoltarii spiritului intreprinzator prin reducerea constrangerilor in domeniile de esec ale pietei – acces la finantare, instrumente financiare inovative, accesul la infrastructurile si serviciile de afaceri – pentru crearea de noi intreprinderi si pentru dezvoltarea celor existente. Realizarea acestor doua obiective de mai sus poate fi cuantificata prin „cresterea contributiei IMM la PIB” cu 20% in 2015.

Cresterea capacitatii de cercetare si dezvoltare (C&D) si stimularea cooperarii intre institutii de CDI si sectorul productiv. Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau in finantarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct in economie, modernizarea si dezvoltarea capacitatii si infrastructurii CDI, cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii inovative si stimulareacererii de inovare din partea sectorului productiv.Realizarea acestui obiectiv va contribui la cresterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) panala 3% din PIB in 2015.

Valorificarea potentialului TIC si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) sicel privat (cetateni, intreprinderi). Elementele cheie sunt exploatarea resurselor umane calificate si de know how si imbunatatireainfrastructurii in special in zonele de esec ale pietei. Scopul este acela de promovare a introduceriiinovarii in sectorul productiv, in procesele administrative, in viata cotidiana si de dezvoltarea apietei pentru o noua generatie de produse si servicii.Tinta este de crestere a numarului utilizatorilor de Internet (accesul intreprinderilor la servicii online)de la 52% in 2003 la 70% in 2015.

Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, promovarea surselor regenerabile de energie. Elementele cheie sunt: reducerea intensitatii energetice prin implementarea in sectorul energetic aunor tehnologii noi in scopul cresterii productivitatii, cresterea eficientei energetice pe tot ciclul deproductie si cresterea ponderii energiei din surse regenerabile. Se va acorda de asemenea un sprijinimportant si implementarii de tehnologii noi pentru reducerea emisiilor produse de marile instalatiienergetice. Scopul urmarit este de a contribui la obiectivele nationale: reducerea intensitatii energetice primarecu 40 % pana in anul 2015, comparativ cu 2001, cresterea ponderii energiei obtinute din resurseregenerabile pana la 33% din consumul national brut de energie pana in 2010 si reducerea emisiilorde noxe din sectorul energetic, conform Programului National de reducere a bioxidului de sulf(SO2), oxidului de azot (NOX) si prafului in instalatiile mari de ardere.

Promovarea potentialului turismului romanesc. Elementele cheie ale acestui obiectiv specific sunt imbunatatirea imaginii tarii pentru promovarea Romaniei si cresterea atractivitatii in strainatate, precum si crearea unui sistem integrat al ofertei turistice romanesti.Avand in vedere deopotriva posibilitatile identificate pentru imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor romanesti pentru a face fata noilor provocari si folosirea oportunitatilor de a opera pe Piata Unica Europeana, cat si eligibilitatea Romaniei pentru finantarea din FEDR , in cadrul POSCCE au fost identificate urmatoarele axe prioritare:

Impactul preconizat al investiţiei

Se preconizează ca fondurile să încurajeze crearea şi dezvoltarea societăţilor, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în toate regiunile din România. Se vor promova gestiunea internă a acestora şi accesul lor pe pieţele internaţionale. Se preconizează, astfel, crearea a peste 5 000 de locuri de muncă şi se speră că cifra de afaceri din activităţile de export va creşte cu 10% în IMM-urile care vor primi asistenţă. În plus, se prevede înfiinţarea a 500 de societăţi, incubate prin intermediul iniţiativei JEREMIE (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises – Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mijlocii).

În ceea ce priveşte acţiunile dedicate sprijinirii inovării şi cercetării şi dezvoltării (C&D), fondurile ar trebui să contribuie la sporirea cheltuielilor private în acest sector, cu 270 milioane de euro în 2015, dar să permită, de asemenea, în continuare eliberarea cererilor de brevete (50). Se preconizează crearea a 400 de noi locuri de muncă în acest sector.

În ceea ce priveşte tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC), fondurile vor acţiona în ambele direcţii – cea a ofertei şi cea a cererii. Atenţia va fi acordată, în special, sectoarelor în care există deficienţe ale pieţei, în care se va promova dotarea cu reţele de bandă largă. În consecinţă, se preconizează conectarea, în aceste sectoare, a 5 000 de noi întreprinderi. Instrumentele de e-guvernare vor fi, de asemenea, dezvoltate având un număr de utilizatori de până la un milion.

În sfârşit, se prevede ca promovarea surselor de energie regenerabile (SER) şi a eficienţei energiei să conducă la o reducere de 30% a emisiilor poluante în întreprinderile asistate, în timp ce se preconizează o putere instalată de 120 MW pentru producerea SER.

Axe prioritare

Ţinând cont de posibilităţile de consolidare a poziţiei competitive a întreprinderilor româneşti, au fost identificate următoarele axe prioritare:

Axa prioritară 1: Un sistem de producţie inovativ şi eficient din punct de vedere ecologic

Obiectivele din cadrul acestei axe prioritare constau în consolidarea şi creşterea durabilă a sectorului productiv din România şi stabilirea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor. Este necesară transpunerea legislaţiei UE în legislaţia naţională privind întreprinderile mici şi mijlocii.

Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate 

Această axă prioritară se concentrează pe mai multe aspecte pentru a contribui la următoarele obiective: creşterea capacităţii de cercetare prin investirea în dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi dezvoltare (C&D) şi atragerea de noi tineri cercetători şi de specialişti la nivel înalt, atât în institutele de cercetare şi dezvoltare (universităţi şi institute de cercetare), precum şi în întreprinderile care dispun de departamente de cercetare; consolidarea furnizării de cunoştinţe din partea universităţilor şi a institutelor de cercetare; stimularea transferului de tehnologie bazat pe cooperarea dintre institutele de cercetare şi dezvoltare şi întreprinderi; stimularea cererii pentru inovaţii a întreprinderilor; crearea şi consolidarea societăţilor de înaltă tehnologie şi dezvoltarea unor centre de excelenţă şi de competitivitate.

Axa prioritară 3: TIC pentru sectorul privat şi public 

Obiectivul este acela de a sprijini competitivitatea economică prin sporirea interacţiunilor între sectorul public, întreprinderi şi cetăţeni prin exploatarea completă a potenţialului TIC.

Acţiunile principale care urmează a fi îndeplinite în vederea atingerii acestui obiectiv abordează necesitatea îmbunătăţirii infrastructurii TIC în sectoarele în care există deficienţe ale pieţei (în zonele rurale şi urbane mici deservite), de a dezvolta şi utiliza în mod eficient serviciile publice electronice şi de a promova un mediu de afaceri electronic sigur şi dinamic. Din această perspectivă, va fi necesară introducerea şi susţinerea unor sisteme productive inovatoare în procesul de gestiune, în viaţa cotidiană şi dezvoltarea unei pieţe competitive pentru noi generaţii de produse şi de servicii.

Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice 

O infrastructură energetică eficientă, flexibilă, sigură şi curată constituie o condiţie preliminară necesară pentru dezvoltarea economică deoarece încurajează productivitatea şi, ca urmare, competitivitatea. România are ca scop îmbunătăţirea eficienţei energiei şi creşterea, în cadrul consumului naţional brut de electricitate, a procentului de electricitate produsă cu ajutorul surselor regenerabile.

Procentul de energie electrică produsă din surse regenerabile din consumul naţional brut de energie electrică a fost de aproape 29% în 2004, aproape de ţinta stabilită de 33% până în 2010, aproape toată însă realizată în mari hidrocentrale. Prin urmare, diferenţa ar trebui acoperită în primul rând prin alte surse regenerabile în vederea evitării unei recurgeri masive la hidroenergia produsă în cantităţi vaste.

Axa prioritară 5: Asistenţă tehnică

Obiectivul acestei axe prioritare este acela de a furniza sprijin pentru procesul de punere în aplicare a programului şi pentru utilizarea eficientă a contribuţiei financiare comunitare şi a cofinanţării naţionale.

Informaţii în completare