La data de 12 iulie 2007, Comisia Europeană a aprobat programul operaţional pentru România pentru perioada 2007-2013 cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), denumit „Programul Operaţional Regional” (POR). Bugetul total al programului este de aproximativ 4,38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridică la 3,7 miliarde de euro (aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite în România în cadrul politicii de coeziune 2007-2013).

Obiectivul investiţiei UE

Obiectivul general constă în sprijinirea dezvoltării economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor din România, ţinând seama de nevoile şi resursele specifice ale acestora şi punând accentul pe polii urbani de creştere, pe îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază. Regiunile României, în special cele mai puţin dezvoltate, ar putea deveni zone mai atractive în ceea ce priveşte locuirea, interesul turistic, investiţiile şi piaţa forţei de muncă.

Acest obiectiv va fi atins prin alocarea diferenţiată a fondurilor pentru fiecare regiune, în funcţie de nivelul de dezvoltare a acestora şi în strânsă coordonare cu acţiunile puse în aplicare în cadrul altor programe operaţionale.

Această strategie va acorda prioritate regiunilor mai puţin dezvoltate şi, în acelaşi timp, se va acorda o atenţie specială sprijinirii polilor urbani de creştere, care pot contribui la dezvoltarea policentrică a României.

Impactul preconizat al investiţiei

Obiectivul strategic al programului cuprinde:

• Crearea a 15 000 de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2015.
• Reducerea disparităţilor dintre regiuni cu privire la PIB pe cap de locuitor în perioada 2007-2015.

Se preconizează că punerea în aplicare a acestui program va crea condiţii mai bune pentru dezvoltarea economică şi socială echilibrată teritorial a tuturor regiunilor din România şi a polilor urbani de creştere care sprijină dezvoltarea.

POR va susţine promovarea acţiunilor menite să îmbunătăţească standardele de siguranţă, să reducă efectele adverse asupra mediului, să diminueze schimbările climatice, să protejeze infrastructurile de transport în caz de dezastre naturale, precum şi să elimine tronsoanele rutiere cu risc ridicat (puncte negre). Cu toate că anumite acţiuni specifice, cum ar fi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, tind în mod inevitabil să conducă la creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră, alte intervenţii, de exemplu îmbunătăţirea transportului în comun, modernizarea instalaţiilor de producţie, eliminarea blocajelor în materie de transport, pot contribui la reducerea acestor emisii. Efectul global al programului va fi reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze care provoacă schimbări climatice, prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

Principalele caracteristici ale POR, care îl individualizează de celelalte Programe Operaţionale, sunt:

- Are o dimensiune locală evidentă, în abordarea problemelor socieo-economice din punct de vedere local şi valorificarea resurselor şi oportunităţilor locale;
- Dă prioritate regiunilor relativ rămase în urmă şi mai puţin dezvoltate, pentru a le asigura un set minim de precondiţii de creştere, neavând, în sine, un scop redistributiv;
- Domeniile de intervenţie ale POR sunt complementare domeniilor de intervenţie ale celorlalte Programe Operaţionale , şi se aşteaptă să opereze în sinergie cu acestea;
- Promovează o abordare de jos în sus a dezvoltării economice;
- Ia în considerare gradul scăzut al capacităţii de planificare şi programare din ţară şi prevede, în linii mari, axe prioritare tematice la nivel naţional, şi anume:

Axa 1 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport 

Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

Axa 3 - Consolidarea mediului de afaceri regional şi local 

Axa 4 - Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local 

Axa 5 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Axa 6 - Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR

Aceste axe prioritare sunt în concordanţă cu politicile comunitare asupra coeziunii economice şi sociale promovate de Uniunea Europeană.

Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, dar şi la realizarea obiectivului global al Planului Naţional de Dezvoltare şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă prin complementaritatea pe care o asigură Programelor Sectoriale:

- Creşterea Competitivităţii Economice
- Infrastructură de Transport
- Infrastructură de Mediu
- Dezvoltarea Resurselor Umane
- Creşterea Capacităţii Administrative
- Asistenţă Tehnică
- Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit

sursa Buletin Informativ Inforegio

Informaţii în completare