• Print

Programe operaţionale sectoriale:

1. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Prin POS Creşterea Competitivităţii Economice, se acordă finanţare IMM-urilor, întreprinderilor mari, autorităţilor locale ş.a. pentru extinderea capacităţii de producţie, modernizarea întreprinderii; accesul instituţiilor publice şi IMM-urilor la internet şi servicii conexe etc.

2. Programul Operaţional Sectorial Transport

Prin POS Transport administraţiile infrastructurii naţionale de transport ş.a. pot obţine finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile etc.

3. Programul Operaţional Sectorial Mediu

POS Mediu acordă finanţare pentru proiecte proiecte pentru sectoarele apa/apa uzata, managementul deseurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric, termoficare, protecţia naturii, protecţia împotriva inundaţiilor şi reducerea eroziunii costiere. Beneficiarii pot fi organizaţii non-guvernamentale, autorităţi publice ş.a.

4. Programul Operaţional Regional

Proiectele finanţate prin POR urmăresc, între altele, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a înfăţişării oraşelor, precum şi cresterea rolului lor în regiune, modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă etc. şi pot fi derulate de autorităţi ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, companii private ş.a.

5. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Acest program operaţional acordă finanţare pentru proiecte de studii şi cercetări privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte state membre, de asistenţă tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituţională, de training şi asistenţă tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici etc. Pot obţine finanţare organisme ale administraţiei centrale şi locale, ONG-uri etc.

6. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)

POSDRU finanţează organizarea de seminarii de instruire, proiecte de dezvoltare şi promovare a abilităţilor manageriale moderne etc. Pot obţine finanţare, între altele, şcoli, universităţi, camere de comerţ etc.

7.Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

PO Asistenţă Tehnică finanţează, între altele, asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi implementări eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 şi pregătirea pentru următorea perioadă de programare a instrumentelor structurale. Pot beneficia de finanţare Autorităţile de Managament responsabile de gestionarea Programelor Operaţionale; Organismele Intermediare ş.a.

Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul Autorităţii de Management pentru PO Asistenţă Tehnică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice: