La data de 12 iulie, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional pentru România pentru perioada 2007-2013 cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), denumit „Programul Operaţional de Mediu” (POS Mediu). Bugetul total al programului este de aproximativ 5,6 miliarde de euro şi asistenţa comunitară se ridică la 4,5 miliarde de euro (aproximativ 23% din totalul fondurilor UE investite în România în cadrul politicii de coeziune 2007-2013).

Obiectivul investiţiei UE

Obiectivul global al programului îl reprezintă îmbunătăţirea nivelului de trai şi a mediului, insistând în special pe respectarea legislaţiei europene în domeniul mediului.

Acest obiectiv ar trebui văzut în lumina adâncirii fără precedent a disparităţilor în cadrul Uniunii extinse şi a eforturilor pe termen lung care vor fi necesare pentru ca România să reducă aceste disparităţi. Având în vedere faptul că necesităţile unor investiţii directe în sectorul de mediu în vederea respectării legislaţiei UE sunt extrem de mari, autorităţile române au optat pentru crearea unui program operaţional specific axat pe infrastructura de mediu, dar care abordează şi alte aspecte legate de mediu.

Impactul preconizat al investiţiei

Strategia POS Mediu pentru 2007-2013 este axată pe investiţii şi servicii colective care vizează creşterea competitivităţii pe termen lung, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea durabilă. Infrastructurile şi serviciile de bază vor trebui create, modernizate şi extinse pentru a duce la o deschidere a economiilor regionale şi locale, pentru a stabili un cadru eficient de sprijinire a întreprinderilor şi pentru a profita de oportunităţile oferite de piaţa europeană. Constituirea unei infrastructuri eficiente de apă şi mediu va crea potenţial pentru noi locuri de muncă (în construcţii, servicii, IMM-uri etc.) şi va reduce, într-un fel, migraţia forţei de muncă oferind populaţiei posibilităţi de dezvoltare a unor afaceri sau atrăgând alţi investitori folosind, de asemenea, avantaje locale competitive (resurse mai ieftine, zone naturale de o mare valoare etc.).

Axe prioritare

Pentru a îndeplini obiectivele Programului Operaţional de Mediu, se prevede alocarea fondurilor UE şi de stat respective în vederea punerii în aplicare a următoarelor axe prioritare:

Axa prioritară 1: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 

Această axă prioritară abordează unul dintre principalele puncte slabe ale sistemelor de apă şi apă uzată care reflectă accesul redus al comunităţilor la infrastructura de apă şi apă uzată (52%), calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate în anumite zone. De asemenea, abordează aspectul referitor la eficienţa scăzută a serviciilor publice de apă, cauzată în principal de numărul ridicat de operatori mici, mulţi dintre aceştia desfăşurând diferite alte activităţi (transport public, încălzire urbană, electricitate locală, etc.) şi de slabele investiţii pe termen lung, managementul ineficient, lipsa strategiilor de dezvoltare pe termen lung şi a planurilor de afaceri etc.

Axa prioritară 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric

Această prioritate abordează aspecte de mediu critice de pe teritoriul României – poluarea apei, solului, aerului, provocată de depozitarea neadecvată a deşeurilor. Practicile de gestionare neadecvată a deşeurilor moştenite din trecut, utilizate şi în prezent în România, au condus la neconformarea unui număr mare de depozite şi la depozitarea neadecvată a unor cantităţi considerabile de deşeuri care continuă să fie produse. Cea mai frecventă metodă de eliminare a deşeurilor rămâne depozitarea. Colectarea selectivă este făcută doar în anumite centre - pilot şi multe din materialele reciclabile sunt pierdute prin depozitare. Doar o mică parte din acestea sunt folosite ca materie primă secundară şi reciclate.

Axa prioritară 3: Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile identificate ca fiind cele mai afectate de poluare 

Acţiunile în cadrul programului prevăd reducerea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în aglomeraţiile urbane care au cel mai mult de suferit de pe urma poluării produse de sistemele urbane vechi de încălzire. Intervenţiile se vor baza pe strategii locale de încălzire pe termen mediu/lung. Scopul principal este de a promova o utilizare eficientă a surselor de energie neregenerabile şi, acolo unde este posibil, utilizarea surselor de energie regenerabile sau a surselor de energie mai puţin poluante pentru sistemele de încălzire urbană.

Se va acorda o atenţie deosebită activităţilor de modernizare a sistemelor de încălzire urbană, ceea ce va conduce la reducerea semnificativă a emisiilor de SO2, NOx şi de pulberi în câteva localităţi afectate puternic de poluare.

Axa prioritară 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

Scopul acestei axe prioritare este de a sprijini conservarea biodiversităţii şi a naturii prin dezvoltarea unui cadru de management adecvat pentru zonele protejate, inclusiv pentru siturile Natura 2000. Aceasta include dezvoltarea infrastructurii pentru zonele protejate, precum şi activităţi de întreţinere, de operare şi monitorizare. Creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte protecţia mediului şi comportamentul favorabil protecţiei naturii – ca bază pentru dezvoltarea durabilă – este, de asemenea, un element cheie luat în considerare.

Se preconizează acordarea unui sprijin special pentru pregătirea şi implementarea planurilor de management. Aceasta include secţiuni privind delimitarea în spaţiu, inventariere (caracteristici naturale şi informaţii socio-economice), instrumente de planificare şi management, inclusiv definirea unităţilor de mediu şi evaluarea lor, zonare propusă (rezervaţie, priorităţi pentru conservare, utilizare restrânsă şi utilizare generală), obiective de management şi orientări. Prin acestea din urmă se asigură legislaţia relevantă, activităţile umane compatibile cu măsurile de conservare şi de îmbunătăţire a habitatelor.

Axa prioritară 6: Asistenţă tehnică

Scopul acestei axe prioritare este de a asigura o implementare eficientă pentru POS Mediu. Aceasta va contribui la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor UE prin sprijinirea identificării proiectelor, consolidarea capacităţii administrative a Autorităţii de Management şi a organismelor intermediare, finanţarea activităţilor referitoare la monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectelor, dar şi prin acţiuni de publicitate şi informare pentru POS Mediu. O atenţie specială va fi acordată sprijinirii identificării de proiecte care să asigure schimbul de informaţii cu comunitatea europeană de cercetare în domeniul mediului şi transferul de cunoştinţe „de ultimă generaţie”. Studiile elaborate pentru sprijinirea identificării proiectelor vor lua pe deplin în considerare datele disponibile privitoare la inovare şi la tehnologiile care nu afectează mediul.

sursa Buletin Informativ Inforegio

Additional information