• Print

POS DCA - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitatii Administrative vizează:

- Să soluţioneze probleme orizontale de management la toate nivelurile administraţiei publice (central şi local), punându-se accentul pe elementele cheie care întăresc credibilitatea administraţiei, în special, procesul de luare a deciziilor, o mai bună reglementare legislativă, responsabilizarea administraţiei publice şi eficacitatea organizaţională;

- Să se orienteze în mod special către îmbunătăţirea procesului de descentralizare a furnizării de servicii în anumite sectoare prioritare (Sanătate, Educaţie, Asistenţă Socială), îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării de servicii.

PO DCA a fost elaborat pentru a contribui în mod substanţial la punerea în practică a priorităţii tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente”, stabilită în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR). Instituţiile publice pot contribui la programele de dezvoltare socio-economică prin exercitarea
următoarelor funcţii:

- îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor, inclusiv îmbunătăţirea calităţii investiţiilor importante (acumularea de cunoştinţe şi resurse umane) şi a selecţiei de proiecte (informaţii, reglementări şi mecanisme de feed-back);
- asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislaţiei;
- îmbunătăţirea mecanismelor de reglementare, în special prin crearea unui model standardizat pentru măsurarea costurilor asociate prevăzute de legislaţia existentă;
- asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activităţile economice (resurse umane, baze de date, aspecte legislative);
- îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică;
- asigurarea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice;
- creşterea numărului de funcţionari publici care au calificare profesională în managementul resurselor umane, finanţe, economie şi drept.

Principii directoare ale PO DCA:

- participarea: Guvernul recunoaşte faptul că reformele avute în vedere de PO DCA pot fi realizate numai prin dezvoltarea de parteneriate între actorii interesaţi care urmăresc un obiectiv final comun. Astfel, PO DCA recunoaşte nevoia de a sprijini crearea unor reţele şi grupuri de coordonare pentru a supraveghea procesul de reformă. În procesul de reformă a politicilor publice, se recunoaşte importanţa comunicării şi a strategiilor de consultare. În cele din urmă, PO DCA îşi propune să ridice nivelul de încredere a cetăţenilor în administraţia publică prin impactul avut asupra funcţionării instituţiilor, prin îmbunătăţirea receptivităţii faţă de nevoile cetăţeanului, având astfel efecte pozitive semnificative asupra dezvoltării socio-economice.

- raţionalizarea: este de aşteptat ca intervenţiile prevăzute în PO DCA să ducă la raţionalizarea structurilor – adică la crearea de noi structuri, la modificarea şi reorganizarea unor structuri sau niveluri din cadrul acestora – ca parte a procesului de simplificare. În sens larg, raţionalizarea se referă la o schimbare fundamentală în relaţia dintre administraţia centrală şi locală, care să conducă la o administraţie locală mai puternică şi mai receptivă pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetăţeanului.

- eficienţa: PO DCA urmăreşte o îmbunătăţire substanţială în furnizarea eficientă a serviciilor publice descentralizate la nivel local, mai ales în sectoarele prioritare. De asemenea, se urmăreşte o mai mare eficienţă şi la nivel central. Se aşteaptă ca eficienţa să fie rezultatul (1) unei scăderi în utilizarea resurselor şi (2) al unei creşteri calitative şi cantitative a rezultatelor fără o creştere comparativă a resurselor.

- sustenabilitatea: PO DCA urmăreşte o îmbunătăţire durabilă în domeniile vizate. De aceea, intervenţiile se bazează pe o combinaţie de schimbări de structură şi proces, precum şi de dezvoltare a capacităţii administrative. De asemenea, PO DCA va încuraja iniţiativele care favorizează diseminarea de bune practici
transnaţionale / transregionale, legate de buna guvernare.

Obiective:

Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

Obiective specifice
Pentru a păstra logica PO DCA, obiectivele specifice au fost stabilite pentru fiecare axă prioritară. Acestea au fost dezvoltate pentru a corespunde fiecărui domeniu major de intervenţie. Această abordare sprijină dezvoltarea legăturilor directe între obiectivele specifice şi indicatorii de rezultat la nivelul domeniilor majore de intervenţie. Există două obiective specifice.

Obiectiv specific 1: Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici publice.

Obiectiv specific 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

Axele prioritare:

Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice.

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

Axa prioritară 3: Asistenţă tehnică.

Primele două axe prioritare se completează reciproc, dar există diferenţe semnificative între ele:
• Axa prioritară 1 abordează în principal aspecte orizontale în domeniile sistemului de luare a deciziilor, vizând creşterea calităţii deciziilor în administraţia publică prin dezvoltarea mecanismelor de fundamentare a iniţiativelor de politici publice, creşterea eficacităţii structurilor organizaţionale printr-o mai bună planificare şi consolidarea cadrului de responsabilizare. Activităţile care fac parte din axa prioritară 1 se referă la sistemul întregii administraţii publice centrale şi locale, inclusiv cele trei sectoare prioritare;

• Axa prioritară 2 pune accent pe mecanismele sectoriale de implementare a politicilor şi de furnizare a serviciilor publice prin descentralizarea fiscală şi administrativă din administraţia centrală spre cea locală şi pe îmbunătăţirea calităţii, promptitudinii şi evaluării serviciilor publice. Atât serviciile centralizate cât şi cele descentralizate vor beneficia de axa prioritară 2, dar cu accent pe sprijinirea priorităţilor sectoriale de descentralizare în DMI 2.1;

• Ambele axe prioritare conţin elemente de schimbare de structură şi proces şi implică investiţii substanţiale în formarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual.

sursa Buletin Informativ Inforegio