• Print

Fondul European pentru Pescuit (FEP)este propus de către Comisia Europeană drept un instrument nou de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare a Uniunii Europene 2007 -2013. FEP înlocuieşte actualul Instrument Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP) care este în vigoare pentru perioada 2000 - 2006. Această propunere vizează modificarea Regulamentului CE nr. 1263/ 1999 a Consiliului din 21 iunie 1999, referitoare la instrumentul financiar de orientare a pescuitului şi a Regulamentul nr. 2792/1999 al Consiliului din 17 decembrie 1999 care defineşte modalităţile şi condiţiile pentru acţiunile structurale ale Comunităţii în sectorul de pescuit FEP, la fel ca si instrumentul precedent, are la bază Politica Comuna pentru Pescuit (PCP). Printre altele, FEP va contribui la implementarea schimbărilor aduse PCP de la ultima reformă, din 2002. Având în vedere evoluţia sectorului şi ultima extindere a Uniunii Europene, FEP va ajuta efectuarea unui pescuit durabil şi diversificarea activităţilor economice în zonele de pescuit.

Pentru a asigura realizarea PCP, FEP poate acorda un sprijin financiar pentru atingerea obiectivelor economice, de mediu şi sociale, în vederea:
- asigurării perenităţii activităţii de pescuit şi de exploatare durabilă a resurselor halieutice;
- reducerii presiunii stocurilor echilibrînd capacitatea flotei comunitare în raport cu resursele marine disponibile;
- întăririi dezvoltării întreprinderilor viabile economic în sectorul de pescuit şi dezvoltarea structurilor de exploatare a resurselor mult mai competitive;
- favorizării conservarii şi protecţiei mediului şi resurselor marine;
- încurajării dezvoltării durabile în zonele costiere, maritime si lacustre unde se desfăşoară activităţi de pescuit şi acvacultură şi ameliorării condiţiilor de muncă în aceste zone;
- valorificarea resurselor umane şi promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei, care îşi desfăşoară activitatea în sectorul de pescuit.

Unul dintre obiectivele principale ale FEP este simplificarea alocării şi gestionării fondurilor. Resonsabilităţile Comisiei şi a Statelor Membre vor fi precizate pe baza principiului subsidiarităţii. După discuţii cu partenerii implicaţi, Statele Membre vor elabora un plan strategic naţional care indică obiectivele specifice şi priorităţile naţionale pentru implementarea PCP. Acţiunile susţinute prin FEP, în conformitate cu orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltarea PCP, vor servi drept cadru de referinţă pentru programare. Acest plan strategic, care cuprinde intervenţiile, participarea financiara a FEP şi a altor resurse, va servi ca bază pentru stabilirea programelor operaţionale.


Consiliul stabileşte orientările strategice pentru dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit şi a zonelor costiere în vederea definirii priorităţilor de intervenţie pentru perioada de programare 2007 - 2013. Orientările strategice vor fi adoptate prin procedura prevăzută la art. 37 din Tratatul instituind Comunităţile Europene, cel târziu 3 luni după intrarea în vigoare a regulamentului propus.

Programul financiar IFOP prevede pentru perioada 2000 - 2006 finanţarea a maximum 3,7 miliarde euro pentru UE-15 şi cele 10 state care au devenit membre în mai 2004. Noul instrument financiar FEP propune o alocare financiara de 4,963 miliarde euro pentru Europa lărgită la 27 state membre.


FEP va ajuta implementarea schimbărilor majore ale reformei PCP pe 5 axe prioritare:

1) Măsuri pentru ajustarea flotei de pescuit comunitare
2) Acvacultură, procesare şi comercializarea produselor din pescuit şi acvacultură
3) Măsuri de interes colectiv
4) Dezvoltarea durabilă a zonelor costiere de pescuit
5) Asistenţă tehnică

1) Măsuri pentru ajustarea flotei de pescuit comunitare
Ajutorul financiar va fi acordat proprietarilor de nave şi echipajelor navelor afectate de planurile de refacere a stocurilor pescăreşti, sistarea temporară a activităţii datorită măsurilor de urgenţă, nereînoirea acordurilor de pescuit sau alte dezastre naturale. Fondurile vor fi disponibile pentru compensări socio-economice în vederea sprijinirii gestionării flotei (incluzând pregătire profesională), finanţarea investiţiilor la bordul navelor cărora li se cere schimbarea tehnicilor de pescuit. Ajutorul pentru reînoirea navelor va înceta.

2) Acvacultură
FEP poate sprijini investiţiile în acvacultură. Asemenea investiţii pot fi făcute în vederea dezvoltării şi aplicării de metode şi practici care să reducă impactul negativ al acvaculturii asupra mediului şi să îmbunătăţească condiţiile privind igiena, sănătatea animală, siguranţa alimentară şi calitatea produselor.

3) Măsuri de interes colectiv
Ajutorul va fi acordat organizaţiilor din sectorul pescăresc sau de acvacultură în vederea sprijinirii acţiunilor colective care contribuie la gestionarea durabilă sau conservarea resurselor şi la transparenţa pieţelor produselor de pescuit şi acvacultură şi pentru promovarea parteneriatului între cercetare şi operatorii din sector.

4) Dezvoltare durabilă a zonelor costiere pescăreşti
Ajutorul financiar va fi îndreptat către zonele afectate de măsurile luate pe baza planurilor multi anuale în vederea reducerii dependenţei faţă de acest sector. Va fi acordat sprijin financiar pentru promovarea "turismului verde", protecţia mediului marin, costier şi lacustru, diversificarea economiilor locale şi refacerea potenţialului productiv după dezastre naturale sau industriale.

5) Asistenţă tehnică
FEP va putea finanţa măsurile de evaluare, audit şi control necesare implementării legislaţiei propuse.

sursa: Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura