Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala contribuie la promovarea unei dezvoltari rurale durabile în întreaga Comunitate, venind în completarea politicilor de piata si de sustinere a veniturilor aplicate în cadrul politicii agricole comune, al politicii de coeziune si al politicii comune în domeniul pescuitului.

Obiective FEADR:
- îmbunatatirea competitivitatii agriculturii si silviculturii prin sprijinirea restructurarii,dezvoltarii si inovatiei;
- îmbunatatirea mediului si a spatiului rural, prin sprijinirea gestionarii terenurilor;
- îmbunatatirea calitatii vietii în mediul rural si promovarea diversificarii activitatilor economice.

Politica de dezvoltare rurală se bazează, în principal, pe trei instrumente juridice: orientările strategice ale Uniunii pentru politica de dezvoltare rurală, Regulamentul Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din noul Fond European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi regulamentul de punere în aplicare al Comisiei.

Orientările strategice ale Uniunii identifică domeniile importante pentru îndeplinirea priorităţilor comunitare, împreună cu o serie de opţiuni pe care statele membre le-ar putea integra în planurile strategice naţionale şi în programele lor de dezvoltare rurală. Planurile strategice naţionale transpun orientările în contextul naţional, ţinând cont de necesităţile regiunilor, şi sunt puse în aplicare prin intermediul programelor de dezvoltare rurală.

Pentru fiecare set de priorităţi, orientările strategice comunitare sugerează măsurile cheie care ar trebui luate. Programele naţionale de dezvoltare rurală ale statelor membre au la bază şase orientări comunitare strategice care vor contribui la:

  • identificarea zonelor în care sprijinul comunitar acordat dezvoltării rurale generează cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii Europene;
  • crearea unei conexiuni cu principalele priorităţi la nivel european (Lisabona, Göteborg);
  • asigurarea coerenţei cu celelalte politici comunitare, în special cu politicile de coeziune şi de mediu;
  • luarea măsurilor conexe punerii în aplicare a noii politici agricole comune, axată pe adaptarea la evoluţia pieţei şi necesitatea de restructurare care decurge din PAC, atât pentru vechile, cât şi pentru noile state membre.

Cele şase orientări strategice sunt:

1. îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier;

2. îmbunătăţirea mediului şi a regiunilor rurale;

3. creşterea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării;

4. construirea capacităţii locale de ocupare a forţei de muncă şi de diversificare;

5. transpunerea priorităţilor în programe;

6. complementaritatea cu alte instrumente comunitare.

Politica de dezvoltare rurală pe perioada 2007-2013 pune accentul pe trei domenii care corespund celor trei axe tematice stabilite în noul regulament privind dezvoltarea rurală: îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier; mediul şi regiunile rurale; creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurale. O a patra axă - „Leader” - bazată pe experienţa câştigată în urma iniţiativelor comunitare Leader deschide noi posibilităţi pentru abordările locale „de jos în sus” ale problematicii dezvoltării rurale.

Noua perioadă de programare oferă o posibilitate unică de a reorienta sprijinul acordat din noul fond pentru dezvoltarea rurală către creştere economică, locuri de muncă şi dezvoltare durabilă.

Regulamentul Comisiei Europene de punere în aplicare a FEADR pe perioada 2007-2013 reprezintă un set de norme detaliate privind gestionarea programelor.

Planurile strategice naţionale şi programele de dezvoltare rurală au fost prezentate Comisiei Europene.

sursa Buletin Informativ Inforegio


Additional information